Programi, ki jih izvajamo

Izvajamo 3 vzgojno – izobraževalne programe:

 

1. PROGRAM OŠ S PRILAGOJENIM PROGRAMOM Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM

Program OŠPP z NIS je devetletni program osnovnošolskega izobraževanja, namenjen otrokom z lažjo motnjo v duševnem razvoju in otrokom z avtističnimi motnjami. Vanj so vključeni učenci od 6. ali 7. do 15. oziroma 16. leta starosti. Učenci so vpisani v program na podlagi odločbe o usmeritvi, ki jo izda Zavod za šolstvo RS.

Pouk poteka po urah, ki so določene s predmetnikom: SLJ, MAT, LUM in GUM, ŠPO, NAR, ki vključuje v višjih razredih vsebine BIO, KEM in FIZ, DRU, ki v višjih razredih vključuje vsebine ZGO IN GEO, računalniško opismenjevanje, socialno učenje, tehnika, gospodinjstvo. Tujega jezika se učenci učijo v zadnjem triletju. Ocene so opisne (1.–3. r.) in številčne (4.–9. r.).

Strokovni tim za vsakega učenca pripravi individualizirani program, ki učencu omogoča prilagoditve, hkrati pa optimalni razvoj njegovih sposobnosti; pri oblikovanju individualiziranega programa sodelujejo tudi starši in učenec.

Naši učenci se udeležujejo številnih tekmovanj in srečanj, tudi na državni ravni: Računanje je igra, Računalništvo, Vesela šola, različna športna tekmovanja, srečanja gledaliških in lutkovnih skupin, srečanja glasbenih skupin, likovna srečanja … trudimo se, da vsakemu učencu omogočimo sodelovanje na področjih, kjer je uspešen. Izvajamo tudi šole v naravi, za učence neplavalce pa organiziramo tudi plavalni tečaj.
Strokovni delavci, ki poučujejo v OŠPP z NIS, so profesorji specialne pedagogike, v višjih razredih pa poučujejo tudi profesorji – predmetni učitelji.
Večina naših učencev po končani osnovnošolski obveznosti uspešno nadaljuje izobraževanje v srednji šoli – dve in triletna poklicna izobraževanja.

 

2. POSEBNI PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

PPVI je izobraževalni program, namenjen otrokom z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju. Celoten program se deli na več delov, in sicer na:

  • obvezni del, namenjen učencem od 6. do 15. leta starosti, ki traja devet let in vključuje tri stopnje: prvo (I.), drugo (II.) in tretjo (III.);
  • nadaljevalni del, namenjen učencem od 15. do 18. leta starosti, ki traja tri leta in vključuje četrto (IV.) stopnjo;
  • nadaljevalni del, namenjen učencem, od 18. do 26. leta starosti, ki traja osem let – raven Učenje za življenje in delo – in vključuje peto (V.) in šesto (VI.) stopnjo.

Pouk poteka po področjih dejavnosti: razvijanja samostojnosti, splošne poučenosti, gibanja in športne vzgoje, glasbene vzgoje, likovne vzgoje in delovne vzgoje.

Za vsakega učenca strokovni tim pripravi individualizirani program, ki učencu omogoča  prilagoditve in optimalni razvoj njegovih  sposobnosti.

V PPVI se učenci celostno razvijajo, navajajo na skrb za zdravje in samostojno življenje, pridobivajo osnovna   znanja in spretnosti ter navajajo na čim bolj aktivno,  delno samostojno vključevanje v okolje.

Strokovni delavci, ki poučujejo v PPVI, so profesorji specialne pedagogike in  predmetni učitelji z   dokvalifikacijo.

Ocenjevanje je na vseh stopnjah izključno opisno.

V naših oddelkih je veselo in sproščeno vzdušje. Zraven učenja v razredu, si pouk popestrimo še z različnimi        dejavnostmi v šolski kuhinji, na šolskem vrtu, igralih, v   učilnici za sproščanje. Veselimo se tudi obiskov specialno pedagoškega jahanja in bazenov, kjer razvijamo       gibalne, socialne, komunikacijske spretnosti in še mnogo več.

3. MOBILNA SPECIALNO PEDAGOŠKA SLUŽBA

Naše izvajalke MSPS različnih strokovnih profilov (specialno rehabilitacijske pedagoginje, logopedinja, tiflopedagoginja, socialna pedagoginja, inkluzivna pedagoginja, psihologinja) izvajajo dodatno strokovno pomoč v vseh vrtcih in šolah Upravne enote Ljutomer.

Share on FacebookEmail this to someonePrint this pagePin on PinterestTweet about this on Twitter