POSLANSTVO

Na OŠ Cvetka Golarja Ljutomer izvajamo javno veljavne programe vzgoje in izobraževanja za učence s posebnimi potrebami (program OŠ s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom, posebni program vzgoje in izobraževanja). Z namenom zagotavljanja čim večje kvalitete življenja naših učencev izvajamo tudi dejavnosti in projekte, povezane s samostojnostjo, socialnim vključevanjem in zaščitenim zaposlovanjem. Koordiniramo tudi mobilno specialno pedagoško službo, v okviru katere naš multidisciplinarni tim glede na odločbe o usmeritvi izvaja dodatno strokovno pomoč v vrtcih in šolah rednega programa. Delujemo po predpisih Zakona o osnovni šoli in Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ter po ostalih zakonih in pravilnikih, ki se nanašajo na izvajanje naših VIZ programov.

VIZIJA

Gradimo na celostnem pristopu z upoštevanjem smernic trajnostnega razvoja ter se ob tem trudimo ustvarjati pogoje za čim večjo kvaliteto življenja vseh učencev;

prizadevamo si razvijati kompetence učencev za kakovostno vključevanje v življenje in delo tudi po zaključku šolanja; spodbujamo jih, da postajajo čim bolj kritični in odgovorni soustvarjalci lastnega razvoja.

Zato:

  • izbiramo vsebine, oblike in metode dela tako, da spodbujajo kar največjo samostojnost in odgovornost učencev (uspešno smo že uvedli formativno spremljanje),
  • postopoma posodabljamo didaktični material in učne prostore, upoštevajoč smernice multisenzornega, vseživljenjskega in raziskovalnega učenja,
  • ob šoli oblikujemo permakulturne vrtove ter s tem oblikujemo temelje za razvoj fine in grobe motorike, delovnih spretnosti, samooskrbnih znanj, poklicnih interesov ter vrednot trajnostnega razvoja,
  • v učni proces vključujemo elemente doživljajske in gozdne pedagogike,
  • gradimo kakovostno komunikacijo in sodelovalen odnos s starši, ki so pomembni soustvarjalci otrokovega okolja in razvoja,
  • razširjamo mrežo sodelovanja in spodbujamo kulturo inkluzije – vključevanja (preko različnih dejavnosti in projektov se povezujemo z rednimi vrtci, šolami in gimnazijo ter z bližnjimi ustanovami in društvi),
  • premišljeno gradimo multidisciplinarno sestavo strokovnih delavcev (v multidisciplinarnem timu so specialni in rehabilitacijski pedagog, socialni pedagog, logoped, tiflopedagog, psiholog, inkluzivni pedagog),
  • izvajamo stalna strokovna izpopolnjevanja strokovnih delavcev ter spodbujamo podporno, raziskovalno in inovativno delovno okolje.