Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah (2017-2022)

Projekt se izvaja v okviru prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost« in specifičnega cilja »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«. V okviru projekta se bo največ pozornosti namenilo razvijanju kompetenc mladih, ki so ključne za izboljšanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti. Projekt bo šolajočim omogočal prožnejše prehajanje med osnovno šolo in okoljem ter skušal šolajočim zagotoviti čim več praktičnih izkušenj ter jih naučiti, kako delovati proaktivno in samoiniciativno.

V projektu sodeluje 120 šol, od tega 10 šol, kjer se izobražujejo učenci s posebnimi potrebami (med njimi tudi naša podružnica).

Izjava o sofinanciranju: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

Povezava na spletno stran projekta POGUM poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo: